Bilimsel Program

22 Ekim 2021, Cuma
A Salonu
13:30 - 13:50 AÇILIŞ TÖRENİ
Moderatörler: Dr. Remzi Önder, Dr. İstemihan Tengiz
13:30 - 13:50 Açılış konuşmaları ve Hipertansiyonla Mücadele Derneği 2020 yılı faaliyetleri
Dr. Remzi Önder ve Dr. İstemihan Tengiz
13:50 - 14:00 Kahve Arası
14:00 - 15:30 LİPİD VE ATEROSKLEROZ OLGULAR OTURUMU
Moderatör: Dr. Ceyhun Ceyhan
14:00 - 14:30 OLGU 1
Öğrenim Hedefi: Medikal tedavi altındayken refrakter anjinal yakınmaları olan ancak revaskülarizasyon imkanı olmayan hastalarda uygun antianjinal ilaçlar. Antianjinal ilaçlar nasıl kombine edilmeli? Paradoksal anjina tetiklenebilir mi?
Dr. İbrahim Altun
14:30 - 15:00 OLGU 2
Öğrenim Hedefi: Statin direnci nedir? Hangi hastayı statin intoleran kabul etmek gerekir? Statin dışı seçeneklerimiz nedir? PCSK9 inhibitörlerinin avantajları ve dezavantajları nelerdir?
Dr. Emre Özpelit
15:00 - 15:30 OLGU 3
Öğrenim Hedefi: AF, KAH, DM birlikteliğinde hedefler ne olmalı? Antikoagülan tedavi nasıl düzenlenmeli? Statin tedavisinde moleküler farklılıklar önemli mi? HDL hedef alınmalı mı?
Dr. Öner Özdoğan
15:30 - 16:00 Kahve Arası
16:00 - 17:30 HİPERTANSİYON OLGULAR OTURUMU
Moderatör: Dr. Filiz Özerkan Çakan
16:00 - 16:30 OLGU 1
Öğrenim Hedefi: Dirençli sistolik HT ve AF birlikteliği olan ileri yaşlı hastalarda antihipertansif ve antikoagülan tedavi nasıl düzenlenmeli? Postprandial ve postural hipotansiyon atakları ile nasıl baş ederiz? Antikoagülan tedavide kanama riskini nasıl en aza indirgeriz?
Dr. Emin Alioğlu
16:30 - 17:00 OLGU 2
Öğrenim Hedefi: Hangi hastalarda sekonder hipertansiyondan şüphe edilmeli? Yaşa göre sekonder HT nedenleri. Hangi LAB testleri uyarıcı?
Dr. Uğur Önsel Türk
17:00 - 17:30 OLGU 3
Öğrenim Hedefi: Patogenetik faktörlere göre HT tedavisi. Taşikardik hipertansiflere yaklaşım nasıl olmalı? Hipertansiyon tedavisinde sempatetik hiperaktivasyonun baskılanması. Betablokör ilaçlarda moleküler özellikler önemli mi?
Dr. Ayşegül Türkoğlu Pehlivanoğlu
23 Ekim 2021, Cumartesi
A Salonu B Salonu
09:00 - 10:30 KOMPLEKS OLGULAR OTURUMU
Moderatör: Dr. Bahar Boydak
08:40 - 09:15 HİPERTANSİYONA GENEL BAKIŞ
Moderatör: Hakan Karpuz

Hipertansiyonun tanımı, sınıflandırılması ve epidemiyolojik yönleri klinik yönleri - hipertansiyon belirteçleri

Panelistler: Mehmet Kılınç, Ahmet Büyük, Esra Kaya Aşık, Mustafa Sarı
09:00 - 09:30 OLGU 1
Öğrenim Hedefi: Fabry hastalığını nasıl tanımalıyız? Ne zaman şüphelenmek gerekli? Tedavi seçenekleri?
Dr. Ebru Özpelit
09:30 - 10:15 KAN BASINCI ÖLÇÜM METHODLARI
Moderatör: Hakan Karpuz

Ofis ölçümü, ev ölçümü, 24 saatlik ölçüm
Ofis mi ? Ev mi? Klinik değerlendirme


Panelistler: Eral İdil, Serdar Güler, İbrahim Oğuz, Cengiz Şabanoğlu
09:30 - 10:00 OLGU 2
Öğrenim Hedefi: İleri yaş ve nefropatili hastalarda antihipertansif tedavi nasıl düzenlenmeli? RAAS blokajının önemi? Ne zaman başlanmalı? Nasıl takip edilmeli? Doz artış ve ilaç kesilmesi kriterleri.
Dr. E. İpek Türkoğlu
10:30 - 11:15 HEDEF ORGAN HASARI
Moderatör: Rezzan Deniz Acar

Kalp - beyin
Böbrekler - gözler - damarlar
Hipertansyon aciller
İnme, GİA
Sekonder hipertansiyon - Dirençli hipertansiyon


Panelistler: Ebru Şahin, Yetkin Korkmaz, Ceyla Zeynep Gevher, Nursel Çizmeci Akbay
10:00 - 10:30 OLGU 3
Öğrenim Hedefi: Yüksek KV riski olan hipertansiflerde antihipertansif tedavi nasıl düzenlenmeli? RAAS blokajı yanında daha iyi risk nasıl azaltılabilir? Nokturnal tansiyonun önemi. Gece dozlamasının önemi. Dipper paternin sağlanmasının prognostik avantajları.
Dr. İstemihan Tengiz
11:30 - 12:15 HİPERTANSİYON TEDAVİSİ
Moderatör: Rezzan Deniz Acar

Tedavi algoritması
Anti hipertansif sınıfları
Kronik böbrek hasarı
etabolik sendrom - obezite - diyabet - kalp yetersizliği


Panelistler: Özkan Bekler, Söngül Usalp, Serkan Aslan, Ayşegül Satman Durmaz, Yetkin Korkmaz, İbrahim Halil İnanç
10:30 - 11:00 Kahve Arası
A Salonu
11:00 - 12:30 KALP YETMEZLİĞİ VE KAPAK HASTALIKLARI OLGULAR OTURUMU
Moderatör: Dr. Nezihi Barış
11:00 - 11:30 OLGU 1
Öğrenim Hedefi: Düşük LVEF li, tekrarlayan hospitalizasyonu olan hastalarda optimal tedavi nasıl yönetilmeli? Bu grupta ARNİ tedavisinin yeri? ARNİ dışı seçenekler? ARNİ+Vericiquat kombinasyonu.
Dr. Cihan Altın
11:30 - 12:00 OLGU 2
Öğrenim Hedefi: Kimlerde Primer pulmoner HT’ dan şüphe edelim? Tanıyı nasıl koyalım? Tedaviyi nasıl yönlendirelim?
Dr. Caner Topaloğlu
12:00 - 12:30 OLGU 3
Öğrenim Hedefi: Cerrahi riskin çok yüksek olduğu Düşük EF’li ciddi MY olan olgularda tedavi seçenekleri. Hangi hastaya mitraklip uygulayabiliriz? Kısa ve uzun dönem sonuçları nasıl?
Dr. İsmail Ateş
12:30 - 14:00 Öğle Yemeği
14:00 - 15:20 GİRİŞİMSEL KARDİYOLOJİ OLGULAR OTURUMU
Moderatör: Dr. Oğuz Yavuzgil
14:00 - 14:20 OLGU 1
Öğrenim Hedefi: Akım yönlendiricili aortik stentlerin avantajları ve dezavantajları neler? Hangi hastalarda tercih edilmeli? Hangilerinde tercih edilmemeli?
Dr. Aytaç Gülcü
14:20 - 14:40 OLGU 2
Öğrenim Hedefi: Koroner shockwave lithotripsi. Kime ne zaman? Alternatifleri? Avantajları?
Dr. İbrahim Kocaoğlu
14:40 - 15:00 OLGU 3
Öğrenim Hedefi: postMI LV pseudoanevrizmasının perkütan kapatılması
Dr. Şenol Çoşkun
15:00 - 15:20 OLGU 4
Öğrenim Hedefi: LMCA girişimlerinde nelere dikkat etmek gerekir? Hangi teknik hangi lezyona? Malzeme seçimi?
Dr. Ahmet Taştan
15:20 - 16:00 Kahve Arası
16:00 - 16:20 SÖZEL BİLDİRİLER OTURUMU
Moderatörler: Dr. Remzi Önder
16:00 - 16:10 OLGU 1
Persistan Sol Süperior Vena Kavalı Bir Olguda Sol Subklavyen Ven Yoluyla İmplante Edilen ICD Leadi Revizyonu

Zeynep Yapan Emren
16:10 - 16:20 OLGU 2
Hipertansiyonda Enalapril/Lerkandipin Fiks Doz Kombinasyonu
Mustafa Sarı
16:20 - 16:30 OLGU 3
Çoklu Nedenlere Bağlı Atipik Takotsubo Kardiyomiyopati
Fatih Kartaler
16:30 - 16:40 OLGU 4
Preoperatif Yeni Gelişen Atriyal Fibrilasyon
Emre Özçalık
24 Ekim 2021, Pazar
10:30 - 11:00 AKILCI İLAÇ KULLANIMI OTURUMU
Moderatör: Dr. Remzi Önder
Panelist: Fatih Akkaya
10:30 - 11:00 Kardiyovasküler Alanda Fonksiyonel Tıp ve Akılcı İlaç Kullanımı
Dr. Zülfikar Danaoğlu
11:00 - 12:40 GİRİŞİMSEL KARDİYOLOJİ KOMPLİKASYON OLGULARI
Moderatör: Dr. Ertuğrul Ercan
11:00 - 11:25 OLGU 1
Öğrenim Hedefi: TAVİ komplikasyonu ve yönetimi
Dr. Barış Kılıçaslan
11:25 - 11:50 OLGU 2
Öğrenim Hedefi: Koroner perforasyonların yönetimi
Dr. Elton Soydan
11:50 - 12:15 OLGU 3
Öğrenim Hedefi: Çok geniş ASD’nin perkütan kapatılması
Dr. Şenol Çoşkun
12:15 - 12:40 OLGU 4
Öğrenim Hedefi: Koroner girişim komplikasyonu ve yönetimi
Dr. Ahmet Çağrı Aykan